SDS Sikkerhetsdatablader anmelder også stoffer og materialer, slik at den kan gis et PR-nummer.

 

Vi rapporterer selvfølgelig til det norske produktregisteret.


Likeledes anmelder vi også til det svenske, finske og danske produktregisteret.


For priser, vennligst ta kontakt med oss.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kjemikalier generelt

Det skal sendes inn opplysninger om alle kjemiske produkter (stoffer og stoffblandinger) som er klassifisert mht. helse-, miljø-, brann- og/eller eksplosjonsfare iht. merkeforskriftens § 6 eller CLP forordningen artikkel 3, jfr. CLP-forskriften dersom det importeres eller produseres 100 kg eller mer per år.

For at produktregisteret skal være en pålitelig kilde til informasjon og for å kunne lage statistikk, er det av avgjørende betydning at opplysningene i registeret er oppdaterte inkludert at det årlig sendes inn mengdeopplysninger. Iht. gjeldende regelverk kan vi kreve oppdatering av deklarerte opplysninger, men uansett skal virksomheter med deklareringspliktige kjemikalier melde fra om endringer av vesentlig betydning i deklarasjonene så snart slike endringer oppstår uavhengig av den årlige rapporteringen.

Enhver som i Norge produserer eller importerer kjemiske produkter som er fareklassifisert og der produksjon/import er på 100 kg eller mer per år skal deklarere kjemikaliet til produktregisteret i Miljødirektoratet.

Dataene i produktregisteret brukes som grunnlag for myndighetenes gebyr for kontroll
med farlige kjemikalier. Dette er altså et kontrollgebyr og ikke et registreringsgebyr.

For mer informasjon, se§§ 23 og 24 i merkeforskriften.

Alle norske myndigheter kan få tilgang til dataene i produktregisteret ved tjenstlig behov, enten via direkte tilgang eller ved forespørsel til Miljødirektoratet. Noen autoriserte medarbeidere i Direktoratet for Arbeidstilsynet, Arbeidstilsynets distriktskontor i Oslo, Giftinformasjonen og Miljødirektoratet har direkte tilgang til all informasjon i produktregisteret.

Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) trådte i kraft 1. januar 2004. Gjennom forskriften gjøres EUs regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter (direktiv 98/8/EC, biociddirektivet) gjeldende i Norge.

En råvare er en stoffblanding som inngår som en komponent i sammensetningen til et annet kjemisk produkt. Andel (vektprosent) av råvaren vil variere, i noen tilfeller tilsvarer det 100 % av det deklareringspliktige kjemikaliet.

CAS-nr.: Det identifikasjonsnummer som er gitt et stoff i Chemical Abstract Service.

Deklareringsansvarlig virksomhet: Virksomhet som er ansvarlig overfor norske myndigheter for innsending av deklarasjonen.

Virksomheten er selv ansvarlig for å angi hvilke opplysninger som er forretningshemmeligheter ved deklarering av kjemikaliene.

Forretningshemmeligheter som blir sendt inn til produktregisteret blir håndtert på en sikker måte.