SDS MSDS Europe logo

Om sikkerhetsdatablader CLP nr. 1272/2008 - oppdatering forordning nr. 2020/878.

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier.

En leverandør er i REACH definert som "enhver fremstiller, importør, etterfølgende bruker/nedstrømsbruker eller distributør som bringer i omsetning et stoff/stoffblanding". 

Farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk skal ha sikkerhetsdatablad. Det vil si stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper.

REACH.

REACH er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier og trådte i kraft i Norge 30. mai 2008.

REACH står for registrering (Registration), vurdering (Evaluation), godkjenning (Authorisation) og begrensning (Restriction) av kjemikalier (Chemicals).

Krav til format og innhold i et sikkerhetsdatablad er gitt i REACH artikkel 31 og i vedlegg II. Sikkerhetsdatablad for de farligste stoffene registrert i REACH i 1 tonn eller mer skal ha eksponeringsscenarioer vedlagt for identifisert bruk. Sikkerhetsdatablad med vedlagte eksponeringsscenarioer vedlagt eller integrert kalles utvidet sikkerhetsdatablad.

Nye krav til sikkerhetsdatablad begynte å gjelde i EU 1. desember 2015. Kravene er gitt i forordning (EU) nr. 830/2015, dvs. reviderte vedlegg II. Endringene vil tre i kraft i Norge når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk forskrift (REACH-forskriften).

Hvilke kjemikalier skal ha sikkerhetsdatablad.

Sikkerhetsdatablad skal utarbeides for:

stoffer og stoffblandinger som er klassifiseringspliktige i henhold til forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (harmonisert med direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EØF)

stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) og for stoffer som er svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB)

stoffer som er kandidater til å bli oppført på REACH vedlegg XIV om godkjenningsordningen, det vil si stoffer på kandidatlisten

For stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige gjelder følgende regler i tillegg:

Leverandøren skal på anmodning stille til rådighet et sikkerhetsdatablad dersom stoffblandingen inneholder:

minst ett farlig stoff i konsentrasjoner på minst 1 vektprosent for ikke-gassformige stoffblandinger, og minst 0,2 vektprosent for gassformige stoffer

minst ett PBT-stoff eller vPvB-stoff eller stoff på kandidatlisten i konsentrasjoner på minst 0,1 vektprosent for ikke-gassformige stoffblandinger

stoffer som det er fastsatt yrkeseksponeringsgrenser for i EØS-regelverket

Krav til arbeidsgiver.

Arbeidsgiver skal sørge for at det finnes sikkerhetsdatablad for farlige stoffer og helsefarlig biologisk materiale som benyttes i virksomheten.

Arbeidstilsynet har en egen faktaside om stoffkartotek som blant annet beskriver hvordan sikkerhetsdatablad skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige stoffer har plikt til å opprette stoffkartotek.

Hvorfor sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatabladene skal sette dem som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader.

Informasjonen gjør det mulig å:

sette i gang nødvendige tiltak for å ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen og for det ytre miljø.

sikre riktig avfallsbehandling og oppfordre bruker til å finne mindre skadelige kjemikalier.

sikre trygg håndtering, lagring og avhending av kjemikaliene, og gi informasjon om tiltak ved utilsiktet utslipp.

Det er viktig at sikkerhetsdatabladene brukes aktivt i virksomheten i arbeidet med å:

kartlegge hvilke kjemikalier som brukes.

risikovurdere kjemikaliene.

sette i verk nødvendige vernetiltak.

Avsnitt 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 og 15 i sikkerhetsdatabladene er spesielt nyttige ved vurdering av arbeidsmiljøet (se listen nedenfor). Her finnes informasjon om hvilke stoffer det dreier seg om, hvilke farer som er forbundet mellem og hvilke vernetiltak som bør settes i verk.

Innhold i sikkerhetsdatablad: 

Databladene skal være skrevet på norsk. Opplysningene som kreves i vedlegg II skal om nødvendig, og dersom de er tilgjengelige, tas med i sikkerhetsdatabladene i de aktuelle, relevante underavsnittene. Sikkerhetsdatablader skal ikke innholde tomme underavsnitter.

Det skal står klart angitt når databladet er utarbeidet, og hvem som er den ansvarlige personen for utarbeidelse av databladet.  

Databladene skal inneholde 16 obligatoriske punkt:

Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Fareidentifikasjon

Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

Førstehjelpstiltak

Brannslokkingstiltak

Tiltak ved utilsiktet utslipp

Håndtering og lagring

Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse

Fysiske og kjemiske egenskaper

Stabilitet og reaktivitet

Toksikologiske opplysninger

Økologiske opplysninger

Instrukser om disponering

Transportopplysninger

Regelverksmessige opplysninger

Andre opplysninger

Leverandøren skal ajourføre et sikkerhetsdatablad så snart det foreligger nye opplysninger som kan påvirke tiltakene for risikohåndtering, eksempelvis nye opplysninger om farer foreligger, når en godkjenning er gitt eller nektet eller hvis en begrensning er pålagt. 

Kontroll av innholdet i sikkerhetsdatablad

Det er viktig å etablere rutiner som skal sikre at sikkerhetsdatabladene har tilfredsstillende kvalitet, og at de faktisk oppfyller de kravene til innhold som regelverket krever, slik at informasjonen blir tilfredsstillende.

I virksomhetens rutiner må det klart fremkomme hvem som skal:

ha ansvaret for å kontrollere sikkerhetsdatablad for nye kjemikalier når disse tas i bruk.

sikre at sikkerhetsdatabladene er ajourført.

innhente manglende opplysninger fra produsent/importør/leverandør hvis sikkerhetsdatabladene er mangelfulle.

Feil i sikkerhetsdatabladet

Dersom du finner et sikkerhetsdatablad på arbeidsplassen som du tror inneholder feil, bør du først spørre arbeidsgiveren din om virksomheten kan ha fått et nyere sikkerhetsdatablad for kjemikaliet. Hvis dere ikke har det, bør arbeidsgiver henvende seg til den som har levert kjemikaliet og spørre om de har nyere utgaver av sikkerhetsdatabladet.

Kilde: www.arbeidstilsynet.no