For at produktregisteret skal være en pålitelig kilde til informasjon og for å kunne lage statistikk, er det av avgjørende betydning at opplysningene i registeret er oppdaterte inkludert at det årlig sendes inn mengdeopplysninger. Iht. gjeldende regelverk kan vi kreve oppdatering av deklarerte opplysninger, men uansett skal virksomheter med deklareringspliktige kjemikalier melde fra om endringer av vesentlig betydning i deklarasjonene så snart slike endringer oppstår uavhengig av den årlige rapporteringen.

Miljødirektoratet sender ut pålegg om rapportering i januar hvert år, til alle firma som har deklarert kjemikalier. Informasjon om årsmengder for året før skal sendes inn, og andre opplysninger oppdateres/bekreftes.

Det sendes ut en egen veiledning sammen med pålegg om innrapportering hvert år.

Ved manglende overholdelse av svarfristen kan myndighetene ilegge tvangsmulkt jf. produktkontrolloven § 13.

Kilde: miljødirektoratet