CAS-nr.: Det identifikasjonsnummer som er gitt et stoff i Chemical Abstract Service.

Deklareringsansvarlig virksomhet: Virksomhet som er ansvarlig overfor norske myndigheter for innsending av deklarasjonen.

Deklarasjonsnummer (P-nummer): Et entydig identifikasjonsnummer som opprettes i forbindelse med deklarering til produktregisteret.  Et deklarasjonsnummer er en spesifikk knytning mellom ett firma og ett kjemisk produkt. Deklarasjonsnummer kan finnes ved oppslag i produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Et deklarasjonsnummer er ikke en godkjennelse av kjemikalie.

De virksomhetene som har bedt om at informasjon om kjemikalie ikke skal ligge på pib.no må kontakte produktregisteret for informasjon om deklarasjonsnummer.

EC-nr.:  Det identifikasjonsnummer som er gitt for stoffet i EØS-området. EC-nummer for stoffet er gitt i EINECS eller i ELINCS (http://www.echa.europa.eu/).

Eksport: I denne veiledningen benyttes eksport som en fellesbetegnelse for all utførsel fra Norge. Det vil si at det ikke skilles på utførsel til land innenfor/utenfor EØS-området.

Faremerking: I denne sammenhengen begrenses merkingen til å gjelde farekoder og risikosetninger iht. merkeforskriften eller varselord, kode for piktogram og kode for faresetning iht. CLP-forskriften.

Farlige kjemikalier: Kjemiske stoffer og stoffblandinger som kan medføre helse-, miljø-, brann- eller eksplosjonsfare.

Identifikasjons-nummer: I denne veiledningen defineres identifikasjonsnummer (ID-nummer) som CAS-nummer, EC-nummer eller produktregisterets deklarasjonsnummer.

Importør: I denne veiledningen defineres importør som enhver fysisk eller juridisk person som er det første ledd i Norge som innfører kjemikalie. Det vil si at det ikke skilles på import fra land innenfor/utenfor EØS-området. Virksomhetene må ha norsk adresse og være registrert i Brønnøysund-registeret.

 

Innført mengde: Mengde (i tonn) av kjemikalie som deklareringsansvarlig virksomhet (jfr. felt 1 på deklarasjonsskjemaet) tar inn til Norge pr. år. Det skilles ikke på innførsel fra land innenfor/utenfor EØS-området.

Kjemiske produkter: I denne veiledningen er kjemikalier og kjemiske produkter identiske begreper. I denne veiledningen defineres kjemiske produkter og kjemikalier som felles betegnelse for stoffer og stoffblandinger.

Kjemiske stoff: Grunnstoffer og deres kjemiske forbindelser med andre grunnstoffer, slik de forekommer naturlig eller industrielt fremstilt. Dette omfatter også de tilsetningsstoffer som er nødvendig for å bevare stoffenes stabilitet, samt slike urenheter som oppstår fra den produksjonsprosess som benyttes, unntatt løsemidler som kan utskilles uten at det påvirker stoffets stabilitet eller endrer dets sammensetning.

Klassifisering: Innplassering av et stoff i fareklasser eller farekategorier i henhold til merkeforskriften og/eller CLP-forskriften. Klassifiseringen av de enkelte komponentene i et kjemisk produkt danner grunnlaget for faremerkingen.

Komponenter: Benyttes som fellesbetegnelse for stoffer og råvarer i sammensetningen til et kjemisk produkt.

Kunde: Den eller de norske virksomhetene som er første mottakere i Norge når utenlandsk virksomhet utfører deklareringsoppgaven.

Mikrobiologiske produkter: Råvare, hjelpestoff, halvfabrikat og ferdig vare av ethvert slag som består av eller inneholder mikroorganismer for spesifikke anvendelser, herunder for sanitærrengjøring, luktfjerning, avløpsrensing, nedbryting av fett eller opprensing av oljespill og forurenset grunn m.v. Produktet kan også inneholde andre stoffer som overflateaktive stoffer, luktemner, enzymer, mineralnæring, salter eller andre kjemiske stoffer.

Navnebytte:  Dersom kjemikalie kjøpes i Norge og selges videre under et annet handelsnavn eller selges videre med samme handelsnavn med ny etikett, er det navnebyttet og skal deklareres selvstendig. Mengden føres under "navnebyttet" i felt 4 Mengde på deklarasjonsskjema og ved årlig rapportering av mengder.

Note: Notene angir referanse til spesielle regler, og anmerkninger knyttet til klassifisering av spesifikke stoffer.

 

Polymer: Et stoff som består av molekyler som kjennetegnes ved en sammenkopling av én eller flere typer monomerenheter. Slike molekyler må ha en molekylvektfordeling der forskjellene i molekylvekt hovedsakelig skyldes forskjeller i antallet monomerenheter. En polymer består av følgende:

a) et enkelt vektflertall av molekyler som inneholder minst tre monomerenheter som er kovalent bundet til minst én annen monomerenhet eller annen reaktant.

b) mindre enn et enkelt vektflertall av molekyler med samme molekylvekt. I denne definisjon menes med en «monomerenhet» en monomers form i en polymer etter reaksjonen.

Produkttype: En angivelse av det kjemiske produktets funksjon definert ved kodesettet UCN.

Produsent: Virksomheten som produserer det kjemisk produkt som skal deklareres.

Råvarer: Kjemiske produkter med handelsnavn og eget deklarasjonsnummer som inngår som komponenter i annet kjemikalie. Råvarene må deklareres separat. Deklarasjonsnumrene til disse kjemikaliene kan finnes ved oppslag i produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Hvis deklarasjonsnummeret til råvaren ikke finnes på pib.no må produsent kontaktes.

Stoffblandinger: Oppløsninger eller faste, flytende og gassformige blandinger som består av to eller flere kjemiske stoffer.

Kilde: miljødirektoratet