Dataene i produktregisteret brukes som grunnlag for myndighetenes gebyr for kontroll
med farlige kjemikalier. Dette er altså et kontrollgebyr og ikke et registreringsgebyr.

For mer informasjon, se§§ 23 og 24 i merkeforskriften.

For gebyrer knyttet til biocider henvises det til § 34 i biocidforskrifta og til merkeforskriften for deklareringspliktige biocider.


Kjemikalier som tilfredsstiller krav om forenklet deklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må Miljødirektoratet få beskjed om at det er samme kjemikalie og at gebyrfritak ønskes.

Kilde: miljødirektoratet