Kjemikalier generelt

Det skal sendes inn opplysninger om alle kjemiske produkter (stoffer og stoffblandinger) som er klassifisert mht. helse-, miljø-, brann- og/eller eksplosjonsfare iht. merkeforskriftens § 6 eller CLP forordningen artikkel 3, jfr. CLP-forskriften dersom det importeres eller produseres 100 kg eller mer per år.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at deklareringsplikten gjelder for følgende kjemikalier når de oppfyller kriteriene ovenfor:

 • Produksjon/omsetning av kjemikalier til bruk i fremstilling av kjemikalier nevnt i merkeforskriftens § 1, 3. ledd (for eksempel kjemikalier til produksjon av legemidler, næringsmidler og fôrvarer).

 • Våtservietter til teknisk bruk, deklareringen gjelder de tilsatte kjemikaliene.

 • Sveisepulver

 • Base og herder i flerkomponent kjemikalier (deklareres som to eller flere enkeltstående kjemikalier).

 • Kjemikalier som etter reprosessering/anrikning ansees som et produkt og ikke et avfall, for eksempel regenerert vasketynner.

 • Kjemikalier som utelukkende produseres for eksport.

  Endringer som krever melding til produktregisteret

  Når et kjemikalie endres slik at det får betydning for brann-, eksplosjon-, helse- eller miljøklassifisering, skal den ansvarlige sende nye opplysninger til produktregisteret uoppfordret og uten ugrunnet opphold.

  Mikrobiologiske produkter

  Mikrobiologiske produkter skal deklareres uansett mengde.

  Enhver som produserer, importerer eller bringer mikrobiologiske produkter i omsetning i Norge, plikter å deklarere opplysninger som er nødvendige for å vurdere kjemikaliets risiko for helseskade eller uheldige miljøeffekter, herunder beskrivelse av kjemikalie og kjemikaliets sammensetning og bruksområde.

  For videre veiledning henvises det til forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter. Retningslinjer for deklarering finnes i § 4.

  Biocidprodukter

  Biocidprodukter skal alltid meldes til produktregisteret uavhengig av mengde.

 • Mer informasjon om innmelding av biocider, skjema og link til veiledning.

  Opplysningsplikt for andre kjemikalier

  I medhold av produktkontrolloven/arbeidsmiljøloven kan myndighetene ved behov pålegge innsendelse av opplysninger om kjemikalier som faller utenfor pliktig deklarering.

  Prøveproduksjon

  Miljødirektoratet kan gi tillatelse til enklere oppdatering av deklarasjonsopplysninger ved prøveproduksjon. Første variant som går til utprøving ved at utvalgte kunder kjøper kjemikaliet, deklareres på vanlig måte. Endringer som ikke er av vesentlig betydning for helse-, miljø- eller sikkerhet, behøver ikke å meldes underveis i utprøvingen. Når kjemikaliet er ferdig utprøvd og klart for vanlig salg skal endelig deklarasjon sendes inn/bekreftes.

  Ved prøveproduksjon av mengder over 1 tonn, eller prøveproduksjonsperioder over 6 måneder, må det søkes om dispensasjon dersom ordinær deklarering ikke skal følges.

  Forenklet deklarering

  For tilnærmet like kjemikalier innen samme serie og med samme merking, kan det i noen tilfeller sendes inn opplysninger om flere kjemikalier på samme skjema, såkalt forenklet deklarering.

  Dette gjelder fortrinnsvis for malinger og lakker, men kan også gjelde andre produkttyper.

  Følgende retningslinjer ligger til grunn for vurdering av om en forenklet deklarering kan godtas:

 • Antall kjemikalier innen hver enkelt produktserie må være minst 5.

 • Kjemikaliene må ha samme helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfaremerking og skal ha entydig felles hovednavn som fremgår av fareetiketten.

 • Kjemikaliene må tilhøre samme produkttype.

 Kilde: miljødirektoratet