Enhver som i Norge produserer eller importerer kjemiske produkter som er fareklassifisert og der produksjon/import er på 100 kg eller mer per år skal deklarere kjemikaliet til produktregisteret i Miljødirektoratet.

Ansvaret for å overholde deklareringsplikten ligger hos den første i Norge som importerer/produserer et deklareringspliktig kjemikalie, men selve deklareringsarbeidet kan overføres til en annen virksomhet, for eksempel en agent eller produsent. Hvis en annen virksomhet påtar seg deklareringsarbeidet, har de en privatrettslig forpliktelse overfor oppdragsgiver til å utføre dette i samsvar med kravene i det norske regelverket. Avtaler mellom firmaer vedrørende ansvarsoverføring forutsettes regulert gjennom privatrettslige avtaler. Slike avtaler hindrer ikke myndighetene i å rette ansvaret til den som er nærmest ansvarlig overfor norsk regelverk.

Den som utfører deklareringsarbeidet iht. punktet over må være en virksomhet i Norge eller innenfor EØS eller EFTA (produsent, agent, leieprodusent eller liknende).

Sammensetningsinformasjon direkte fra produsent:

Opplysninger om sammensetning (felt 10 på deklarasjonsskjema) kan sendes direkte fra produsent (leieprodusent, utenlandsk produsent).

Deklareringsansvarlig virksomhet er ansvarlig for at opplysningene blir sendt til Miljødirektoratet. Virksomheten må alltid ha tilstrekkelig kunnskap om kjemikalier til å kunne kontrollere klassifisering og merking

Når skal deklarasjonsskjema sendes inn?

Deklarering av farlige kjemikalier må skje senest når produksjon, omsetning eller yrkesmessig bruk begynner i Norge. Av praktiske hensyn vil det være gunstig å sende inn deklarasjon i god tid før omsetning eller yrkesmessig bruk igangsettes. 

Kilde: miljødirektoratet