SDS MSDS Europe logo

Akutt giftig. Kjemikalier som er akutt giftige og kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller innånding.

nye faresymboler clp

Etsende. Kjemikalier som forårsaker etseskader på hud og øyne eller alvorlige øyeskader. Brukes også for kjemi-kalier som er etsende for metaller.

nye clp etsende fare symboler ghs

Kronisk helsefare. Kjemikalier som forårsaker kroniske helseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter også kjemikalier som forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvorlige skader.

nye faresymboler ghs norge eu un

Helsefare. Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

clp symboler fare faresymboler ny nye

Miljøfare. Kjemikalier som er giftige for vannmiljøet på kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.

nye clp miljøfare fare symboler ghs 

Eksplosjonsfarlig. Kjemikalier og gjenstander som er eksplosjonsfarlige dersom de utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme.

eksplosjonsfarlig clp reach un faresymboler

Brannfarlig. Kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel.

Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft.

brannfarlig faresymboler clp nye

Oksiderende. Kjemikalier som kan forårsake brann i eller bidra til forbrenning av andre materialer.

nye faresymboler clp norge eu

Gass under trykk. Gass eller andre kjemikalier som er trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temp-eratur. Beholderen kan eksplodere ved ytre brann.

ny faresymbol clp

Pris per. stk. CLP merking 299,00, mer enn 3 stk. vennligst kontakt oss.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.