EUH-setninger:

EUH 001 Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand.

 

EUH 006 Eksplosjonsfarlig ved og uten kontakt med luft.

 

EUH 014 Reagerer voldsomt med vann.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info. 

EUH 018 Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

 

EUH 019 Kan danne eksplosive peroksider.

 

EUH 044 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.

 

EUH 029 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass.

EUH 031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

EUH 032 Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass.

 

EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

 

EUH 070 Giftig ved øyekontakt.

 

EUH 071 Etsende for luftveiene.

 

EUH 059 Farlig for ozonlaget.

 

EUH 201/201A Inneholder bly. Må ikke brukes på gjenstander som barn vil

kunne tygge eller suge på. Advarsel! Inneholder bly.

 

EUH 202 Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

EUH 203 Inneholder krom (VI). Kan gi en allergisk reaksjon.

 

EUH 204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

 

EUH 205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

 

EUH 206 Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan

frigjøre farlige gasser (klor).

 

EUH 207 Advarsel! Inneholder kadmium. Det utvikles farlige gasser under

bruk. Se informasjon fra produsenten. Følg sikkerhetsinstruksjonene.

 

EUH 208 Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk

reaksjon.

EUH 209/209A Kan bli meget brannfarlig ved bruk. Kan bli brannfarlig ved bruk.

EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

EUH 401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.