SDS MSDS Europe logo

Den første tidsfristen for registrering under REACH var den 30. november 2010. Den neste tidsfristen er 31. mai 2013. Denne fristen gjelder for preregistrerte stoffer som fremstilles eller importeres i mengder over 100 tonn.

Hva skal registreres og av hvem?

Enhver virksomhet som fremstiller eller importerer kjemiske stoffer, alene eller i stoffblanding, i mengder over 1 tonn per år, skal registrere stoffet til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA (REACH artikkel 6).

Produsenter eller importører av faste bearbeidede produkter (”articles”) som inneholder kjemiske stoffer kan, i visse tilfeller, ha plikt til å registrere stoffene. Dette gjelder dersom et produkt inneholder mer enn ett tonn av et stoff og hvis stoffet er beregnet på å avgis under normale eller rimelig forutsigbare bruksvilkår (REACH artikkel 7).

Hvis en registreringspliktig virksomhet unnlater å registrere et stoff i samsvar med REACH er det, i følge prinsippet ”Ingen data, intet marked”, ikke lovlig å markedsføre stoffet i EU/EØS (REACH, artikkel 5)

Se hvilke stoffer som er unntatt registreringsplikten 

Datakrav og samarbeid i SIEF

Kravene til hvilke data som skal leveres ved registrering avhenger først og fremst av hvor store mengder som produseres eller importeres. Kravene øker generelt med økende mengde. Datakrav for de ulike tonnasjeintervallene er beskrevet i REACH vedlegg VII til X.

For alle stoffer skal det sendes inn et ”registreringsdossier” (teknisk dokumentasjon, REACH artikkel 10). For stoffer som produseres i mengder over 10 tonn per år skal det også leveres en kjemisk sikkerhetsrapport (CSR, REACH, artikkel 14). For mer informasjon se siden om datakrav.

Når et stoff fremstilles eller importeres av mer enn én virksomhet er det krav om at disse virksomhetene sender visse opplysninger, som for eksempel stoffets iboende egenskaper og klassifisering, sammen ved en felles framlegging av opplysninger (”joint submission”, REACH artikkel 11). En ”joint submission dossier” sendes inn av en hovedregistrant (”lead registrant”).  Hver registrant skal deretter hver for seg framlegge de opplysningene som er spesifikke for seg (for eksempel mengde og bruksområder).

Ved registrering skal det betales et gebyr til ECHA.

Mer om gebyrer under REACH 

 

Tidsfrister og overgangordninger

For preregistrerte stoffer er det fastsatt overgangsordninger for når disse må registreres (REACH, artikkel 23). Registreringsfristen er avhengig av mengde (oppgis som gjennomsnittlig import/fremstilling siste tre siste år) og av stoffenes iboende egenskaper:

Dato

Beskrivelse av stoffer som skal registreres innen denne dato (oppgitt pr. år pr. fremstiller eller importør)

30.11.2010

·         CMR-stoffer i kategori 1 og 2, i mengder over 1 tonn

·         Potensielle PBT- og vPvB-stoffer som er klassifisert som meget giftige for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet (risikosetningene R50/53), i mengder over 100 tonn

·         Stoffer som fremstilles eller importeres i mengder over 1.000 tonn

31.5.2013

Stoffer som produseres eller importeres i mengder over 100 tonn

31.5.2018

Stoffer som produseres eller importeres i mengder på 1 - 100 tonn

Kilde: www.miljodirektoratet.no