SDS MSDS Europe logo

REACH registrering.

Hensikten med det omfattende kjemikalieregelverket REACH er å oppnå bedre beskyttelse av helse og miljø ved å få bedre kontroll med produksjon, import, bruk og utslipp av kjemikalier.

Dette oppnås ved en systematisk registrering av kjemikalier som er på markedet, der det stilles krav til opplysninger om kjemikaliers helse- og miljøeffekter. Bruken av de farligste kjemikaliene blir underlagt strenge krav om godkjenning. Industrien harhovedansvar for å vurdere sine kjemikalier, foreslå og sette i verk sikkerhetstiltak ved bruk, og sørge for informasjon gjennom alle leddene i forsyningskjeden (produsenter, importører, distributører og nedstrømsbrukere.) REACH-forskriften er det grunnleggende systemregelverket på kjemikalieområdet. REACH-forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 14. mars 2008 og godkjent av Stortinget 29. mai 2008. 

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ble opprettet i forbindelse med REACH og er tillagt sentrale oppgaver etter regelverket. Norge deltar i ECHAs styre og komiteer.

www.regjeringen.no